Kontaktujte nás
legeng@legeng.sk

Kurzy

Skupinové kurzy právnickej angličtiny sú zamerané predovšetkým na:

Osvojenie si právnickej terminológie podľa jednotlivých právnych okruhov (commercial law, company law, law of tort, real estate law, employment law, competition law, intellectual property law etc.) a jej precvičenie.

Čítanie s porozumením (právnické texty, odborné články, prehľad judikatúry, zákony v cieľovom jazyku).

Počúvanie s porozumením (odborné prezentácie, diskusie, interné konzultácie právnikov).

Písanie právnických textov, písomná komunikácia s klientmi a ich právnymi zástupcami, osvojenie si formálneho štýlu písania právnických textov, osvojenie si dôležitých fráz a slovných spojení.

Konverzácia na vybrané právne problémy, prezentácia vlastných názorov, osvojenie si jednotlivých jazykových techník (expressing opinions, summarising and requesting information, presenting information, comparing and contrasting concepts, making suggestions and recommendations, negotiating etc.).

Študenti majú priamo v jazykovom centre LegEng možnosť vykonať skúšku TOLES, ktorá bude od januára 2017 svetovo jedinou jazykovou skúškou určenou pre právnikov a právnych profesionálov, ktorá sa zameriava na praktickú časť používania anglického jazyka v oblasti práva.

Jazykové centrum LegEng Vám pomôže s nákupom študijných materiálov TOLES za výhodnejších podmienok ako v prípade priameho nákupu na oficiálnej web stránke toleslegal.com